Press ESC to close

تکلی به قصد کشتن مو صلاح!

سردار 0

تکل خشن حمزه چودری بازیکن لسترسیتی روی محمد صلاح در جریان بازی دیشب دو تیم اعتراض شدید لیورپولی‌ها را به دنبال داشت و باعث شد او بعد از بازی هدف زشت‌ترین حملات نژادپرستانه قرار بگیرد.

Continue reading