Press ESC to close

کلمات سخیفی که علیه من به کار بردند تعجب برانگیز بود 

سردار 0

سرمربی شهرخودرویی ها می گوید توئیتی که حساب رسمی باشگاه سپاهان طی آن من را هوچی‌گر و خبرنگاران مشهدی را معلوم الحال خطاب کرد، اتفاق ناشایستی بود که هرگز تصور نمی کردم از سوی این باشگاه بزرگ سر بزند. 

Continue reading